(1)
Tonkovich, A. White Christmas and Otis: The Definitive Otis Redding. rt 2019, 113, 46-47.