Smith-Cruz, S. (2019). Decolonizing Academia: Poverty, Oppression, and Pain. Radical Teacher, 115, 81-84. https://doi.org/10.5195/rt.2019.675