Fazio, M. (2019). Taking Action: Writing To End White Supremacy. Radical Teacher, 115, 85–87. https://doi.org/10.5195/rt.2019.683