Sereno, Prartho. 2022. “Chaos Theory”. Radical Teacher 122 (April):105-6. https://doi.org/10.5195/rt.2022.997.