Fazio, M. (2019) “Taking Action: Writing To End White Supremacy”, Radical Teacher, 115, pp. 85–87. doi: 10.5195/rt.2019.683.