Fazio, M. “Taking Action: Writing To End White Supremacy”. Radical Teacher, vol. 115, Nov. 2019, pp. 85-87, doi:10.5195/rt.2019.683.